Onthaal

1. Visie

Vanuit onze dienst zien we de functie onthaal als één van de pijlers binnen het aanbod van onze begeleiding. Deze visie knoopt aan bij de verwachtingen van Jongerenwelzijn om meer in te zetten rond de instroom van begeleidingen, het verkorten van de wachtlijsten en het aanbieden van continuïteit binnen het hulpverleningstraject.

We zien de onthaalfunctie niet als een ‘inleidende fase’, maar als een volwaardige vorm van hulp.

De essentie van onze onthaal functie is dat hulpverleners binnen de brede instap gezinnen met een breed scala aan problematieken bij ons kunnen aanmelden. Vanuit onze dienst gaan we daarna met de verwijzer en het gezin samen op zoek om de problematiek te verduidelijken (vraagverheldering) en bieden we gepaste oplossingen aan.

Deze oplossing kan directe hulp zijn of een instap betekenen naar verdere contextbegeleiding binnen onze dienst.

2. Het specifieke aan de onthaalfunctie binnen vzw Radar

3. De functies van onthaal

We onderscheiden 3 functies van onthaal:

3.1. Vraagverheldering

Wij zien onthaal als een proces van vraagverheldering waarbij samen met het gezin en de verwijzer inzicht wordt verworven in de problematiek en mogelijkheden worden overwogen om tot een oplossing te komen van bepaalde problemen. De vraagverheldering heeft tot doel dat het gezin tot een beter inzicht komt van de aard en herkomst van de problemen en de mogelijke oplossingsperspectieven.

Het proces van vraagverheldering houdt in dat de problemen worden geïnventariseerd, in kaart worden gebracht en ontrafeld. Mogelijke oorzaken en oplossingsperspectieven worden verkend.

Vraagverheldering kan leiden tot directe hulp, maar dit hoeft niet. Anderzijds kan er ook geen directe hulp, intake of begeleiding starten zonder een minimale vorm van vraagverheldering.

Dit betekent dat vraagverheldering het begin is van elke andere vorm van hulpverlenende tussenkomst (directe hulp of begeleiding).

3.2. Directe hulp

Een eventueel gevolg van vraagverheldering kan het aanbieden van directe hulp zijn. Dit kan onder verschillende vormen gebeuren.

Informeren:

Het gezin en de verwijzer krijgen concrete en vrijblijvende informatie ter beschikking zonder dat de informatie getoetst is aan de persoonlijke situatie van het gezin.

Oriënterend adviseren:

Het gezin en de verwijzer voorlichten, rekening houdend met hun persoonlijke situatie, aangeven van oplossingsperspectieven, keuzemogelijkheden en gedragsalternatieven vanuit de veronderstelling dat het gezin over voldoende competenties beschikt om de informatie juist te gebruiken. Er is geen sprake van een formele verwijzing.

Verwijzen:

Het gezin en de verwijzer worden naar een externe dienst doorverwezen. Het gezin krijgt de coördinaten van de dienst (adres en eventueel contactpersoon) naar waar wordt doorverwezen, zonder dat onze dienst actief tussenkomt.

Toeleiden:

Het gezin wordt actief voorbereid (informeren, motiveren, steunen) en in contact gebracht met een externe dienst of voorziening.

3.3. Instap naar begeleiding

Wanneer een begeleiding wordt overwogen, start de intakeprocedure. We hebben reeds gesteld dat vraagverheldering het begin is van elke vorm van hulpverlenende tussenkomst en dat een begeleiding niet gestart kan worden zonder voorafgaande vraagverheldering.

4. Onthaal en begeleiding

Er is een duidelijk onderscheid tussen onthaal en begeleiding. Het onthaal is een laagdrempelig aanbod van hulpverlening (gebaseerd op vraagverheldering) dat direct en rechtstreeks toegankelijk is voor verwijzers en gezinnen.

De begeleiding onderscheidt zich wezenlijk van het onthaal omdat het niet direct en rechtstreeks toegankelijk is. Er is bij een begeleiding namelijk sprake van een expliciet onderhandeld en wederzijds engagement. Het accent ligt op het verwezenlijken van een aantal doelen die zijn opgenomen en gefaseerd in het handelingsplan. Het engagement bij het onthaal gaat nog niet over afgesproken doelstellingen.