Visie op kwaliteit

Onze visie op Integrale Kwaliteitszorg

Wij willen in eerste instantie een kwaliteitsvolle dienstverlening aan onze gebruikers aanbieden, daarnaast een kwaliteitsvolle werkplek voor medewerkers en in het algemeen een kwaliteitsvol functionerende organisatie zijn.

We pogen een antwoord te bieden op alle eisen die vanuit de verschillende overheden gesteld worden.

Gesteld wordt dat een kwaliteitsmanagementsysteem en zelfevaluatie nodig zijn.

  • Het kwaliteitsmanagementsysteem verzekert de vaststelling en de uitwerking van het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen en waakt er over dat de kwaliteitsdoelstellingen effectief worden bereikt. De nadruk wordt gelegd op procedures en processen. Een permanente controle en beheersing van procedures en processen is belangrijk.
  • De zelfevaluatie is een proces waarbij de voorziening het eigen functioneren en bepaalde resultaten zelf beoordeelt. De voorziening toont door middel van een zelfevaluatie aan hoe ze haar processen, structuren en resultaten bewaakt, beheerst en voortdurend verbetert (acties en verbeterplannen).

We werken via het EFQM model:

1. Leiderschap: er wordt bekeken hoe de leidinggevenden hun medewerkers sturen en stimuleren om de visie en de doelstellingen van de organisatie te realiseren.

2. Strategie: de manier waarop de organisatie haar opdracht concretiseert in doelstellingen en actieplannen, zowel op korte als lange termijn.

3. Medewerkers: mensen vormen binnen een organisatie het belangrijkste potentieel.

4. Partners en middelen: geeft weer hoe de organisatie middelen (financiën, infrastructuur, materialen, technologie) ter beschikking stelt en gebruikt om doelstellingen te realiseren.

5. Kernprocessen: alle activiteiten (bv. aanpak van begeleiding, klachtenprocedure, informatiebeheer, …) met een toegevoegde waarde kunnen als een onderdeel van een overkoepelend proces worden gezien.

6. Klantenresultaten: tevredenheid van cliënten en betrokkenen, in welke mate slaagt de organisatie er in hieraan te voldoen.

7. Waardering door personeel: in hoeverre voldoet de organisatie aan de behoeften en verwachtingen van medewerkers.

8. Maatschappijresultaten: waardering door maatschappij, prestaties in de ruimere samenleving.

De vzw RADAR werkt als organisatie een beleid uit dat vorm geeft aan haar missie en visie. Deze missie en visie stellen de jongere en hun context centraal, is doeltreffend, doelmatig, maatschappelijk aanvaard en zorgt voor continuïteit in de dienstverlening.

Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van de cliënt, de medewerkers en de organisatie binnen de maatschappelijke context.

Als ‘lerende’ organisatie werkt de vzw RADAR permanent aan zijn kwaliteitsverbetering en is dit geen éénmalig iets binnen de dagdagelijkse werking.