Privacy

Privacybeleid

Bij vzw Radar vinden we het belangrijk om op een veilige en confidentiële wijze om te springen met de persoonsgegevens die worden verzameld wanneer je in contact komt met onze organisatie. Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, wie toegang heeft tot deze gegevens en hoe wij deze verwerken.

Vzw Radar, met maatschappelijke zetel te Statiestraat 8, 1740 Ternat en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0445200702 is de Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Vzw Radar verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?

We volgen de definitie van de AVG voor persoonsgegevens:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon

Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

Welke gegevens worden verwerkt, waarom en wie heeft toegang?

Onze medewerkers zullen uitsluitend gegevens bijhouden waarvoor we een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang hebben of wanneer de gegevens nodig zijn in functie van het uitvoeren van de begeleidingsovereenkomst.

Indien u met onze medewerkers een gesprek hebt gehad (bv. tijdens een huisbezoek of een telefoongesprek), worden volgende gegevens over u bijgehouden:

  • Identificatiegegevens: naam, leeftijd...

  • Contactgegevens: telefoonnummer, adres en e-mailadres

  • Begeleidingsgegevens: datum van het contact en inhoud van het gesprek

Relevante gegevens en verslagen worden opgeslagen in een elektronisch cliëntendossier beheerd onder Google. Deze aanbieder voldoet aan alle veiligheidsnormen en is AVG-compliant.

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij enkel toegang tot uw persoonsgegevens aan onze medewerkers / stagaires

Van alle bezoekers van de website worden beperkt gegevens verzameld via cookies, meer informatie onderaan deze policy.

Indien je bij ons solliciteert: alle gegevens die je via mail instuurt, worden gedurende de selectieprocedure bijgehouden. De direct leidinggevenden worden van je sollicitatie per mail op de hoogte gebracht. Bij het beëindigen van de selectieprocedure zullen al deze gegevens vernietigd worden. Word je gekozen als medewerker, dan gaan je CV en motivatiebrief mee in je personeelsdossier.

Welke gegevens gaan naar derden?

In beperkte mate zijn wij verplicht om gegevens door te geven aan de overheid. Dit gaat dan vooral rond verslagen die we wettelijk moeten opstellen (handelingsplan, evolutieverslag, eindverslag...)

In geval van nood kunnen onze medewerkers relevante persoonsgegevens bezorgen aan artsen of overheidspersoneel (bv. politie bij seining). Dit komt steeds mee in het dossier en u zal hiervan steeds op de hoogte gehouden worden.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij nemen de nodige technische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Duur van de verwerking

We zijn bij wet verplicht om onze cliëntendossiers bij te houden tot 5 jaar na de meerderjarigheid van de aangemelde jongere, daarna worden ze vernietigd tenzij een andere wetgeving vraagt dat ze langer worden bijgehouden. Een aantal cijfers worden permanent geanonimiseerd bijgehouden omwille van hun statistische waarde.

Wat zijn uw rechten?

Volgens de AVG heb je volgende rechten betreffende de verzamelde persoonsgegevens:

- Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.

- Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

- Recht op het wissen van gegevens of de beperking ervan: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen het wissen van gegevens of de beperking ervan weigeren indien deze persoonsgegevens voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

- Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

- Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

- Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze organisatie voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel. 02 274 48 00 Fax. 02 274 48 35 E-mail: commission@privacycommission.be

Cookies

Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand dat geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. In afwachting van de nieuwe ePrivacy verordening, vallen we je nog niet lastig met de keuze om cookies al dan niet te accepteren. In plaats daarvan gebruiken we zo weinig mogelijk cookies en geven we je hieronder duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Soorten cookies die we gebruiken

Google Analytics gebruikt cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Met behulp van deze data kunnen rapporten over website-activiteit opgesteld worden. Lees hier meer over hoe Google de gegevens gebruikt die uw browser verzendt.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op www.allaboutcookies.org